ฉบับที่ 1 ปี 2564

CITCOMS ร่วมกับคณะ ICT จัดอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างที่ 16 – 20 มิถุนายน 2564 จัดฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ในวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2564 จำนวน 30 ชั่วโมง ผ่านระบบ Zoom

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณธิตินนท์ มณีธรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่องานวิชาการ งานวิจัย” วิทยากร นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

CITCOMS จัดโครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอาจารย์ผู้สอนด้วยโปรแกรม WordPress

CITCOMS จัดโครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอาจารย์ผู้สอนด้วยโปรแกรม WordPress

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่าน Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากร และมีตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆเข้าร่วม

โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการแนะนำบริการเว็บไซต์ส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอน (https://learn.up.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล บทความ และเนื้อหาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยพะเยา

สาระน่ารู้ : infographic

ตามที่บริษัท Google ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้บริการ โดยการลดขนาดพื้นที่ E-mail และ Drive ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ของนิสิตและบุคลากรลง โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ศูนย์ฯจึงขอแจ้งวิธีการเพื่อย้ายไฟล์เปลี่ยนมาใช้ในบริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงให้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 1 เทระไบต์ เท่าเดิม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://citcoms.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=20822

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำช่องทางการใข้งานระบบ LMS ผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าใข้งานเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ โควิด โดยนิสิตและอาจารย์สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือได้ตามคู่มือ ผ่าน https://lms.up.ac.th

คู่มือนิสิตใหม่ - UP IT GUIDE 2564

ข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และบริการสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยพะเยา

  • UP Account บริการบัญชีสำหรับระบบสารสนเทศ
  • บริการเครือข่ายไร้สาย
  • Office 365 & Azure Dev Tools for Teaching
  • Google Workspace for Education
  • UP-LMS ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
  • บริการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่านได้ที่ https://citcoms.up.ac.th/pdf/upitguide

ข้อมูลติดต่อ : contact